Google | 百度 | Yahoo! | 維基 Wiki | MSN | Facebook | 

 

 

 

 

三壇大戒。初壇懺摩。懺悔偈(節錄)

本覺老和尚 Repentance Verse Mp3 Wiki

 

 

懺悔偈 Repentance-Verse.mp3

 

http://www.muni-buddha.com.tw/repentance-verse.mp3

 

惟願三寶 慈悲攝受,放淨光明 照觸我身,

 

諸惡消滅 三障蠲除,復本心源 究竟清淨。

 

南無普賢王菩薩摩訶薩 (三唱)

 

 牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十

 

 

三壇大戒

三壇大戒buddha-wiki.jpg

 

佛教維基百科 ◇ Buddhism Google MSN Yahoo

 

| 台灣佛教論壇  | 台灣佛教網路論壇 | 十大熱門論壇 | 微風論壇 | 咒輪wiki | 佛經sutra | Buddhism wiki |

| 牟尼佛法流通網  | 亞馬遜論壇 Amazon Forum | 佛教文物購物網 | 多媒體下載 | 佛教書店書局 | Google+ | Buddhism wiki |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Like

分享Share |