| Google 百度 | Yahoo! | 佛教 | MSN | Facebook | 

 

 

 

 

佛教2012年度華嚴聖因精進壇 共修功德明細表:

 

王春元

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

1

李偉智

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

3

沈銘

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

384

林正輝

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

10

唐光宏

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

11

陳建文

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

2

陳錦美

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

1

葉執東

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

89

趙振宏

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

2

謝炎璋

一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經

12

Leow Joe Chien

七佛滅罪真言

14

洪隆侯

七佛滅罪真言

8085

莊瑞豹

七佛滅罪真言

2167

郭懿書

七佛滅罪真言

86

陳峻峰

七佛滅罪真言

168

陳錦美

七佛滅罪真言

3

黃銘宏

七佛滅罪真言

1000

劉盈君

七佛滅罪真言

1233

謝炎璋

七佛滅罪真言

210

正葆

八十八佛大懺悔文

209

林紹華

八十八佛大懺悔文

96

姚永晴

八十八佛大懺悔文

1

張席誠

八十八佛大懺悔文

379

陳峻峰

八十八佛大懺悔文

14

陳錦美

八十八佛大懺悔文

3

黃鈺婷

八十八佛大懺悔文

7

葉執東

八十八佛大懺悔文

25

劉盈君

八十八佛大懺悔文

25

謝炎璋

八十八佛大懺悔文

3

唐光宏

八大人覺經

4

謝炎璋

八大人覺經

200

正葆

八關齋戒()

147

唐光宏

八關齋戒()

1

陳祝明

八關齋戒()

2

黃文良

八關齋戒()

2

賴琮禮

八關齋戒()

1

唐光宏

三十五佛懺悔文

22

張鴻微

三十五佛懺悔文

10

陳錦美

三十五佛懺悔文

1

黃昭棠

三昧水懺

3

劉盈君

三昧水懺

1

吳季勳

大白傘蓋佛母心咒

10281

陳錦美

大白傘蓋佛母心咒

7

黃昭棠

大白傘蓋佛母心咒

400

楊豐銘

大白傘蓋佛母心咒

12312

刘楠楠

大乘妙法蓮華經()

1

林紹華

大乘妙法蓮華經()

1

栓財

大乘妙法蓮華經()

1

杨光

大乘妙法蓮華經()

1

Leow Joe Chien

大悲咒

1

Lui Wai Yin

大悲咒

1

于金铃

大悲咒

3990

王麗貴

大悲咒

1691

车连贵

大悲咒

100

吳翊婷

大悲咒

0

宋智强

大悲咒

108

沈昭妙

大悲咒

1664

周军

大悲咒

2

林正輝

大悲咒

502

林紹華

大悲咒

6810

姚永晴

大悲咒

74

姿宏

大悲咒

462

柯美妦

大悲咒

116260

乘璦

大悲咒

560

高宜政

大悲咒

1280

高桂荣

大悲咒

4795

梁植維

大悲咒

459

莊瑞豹

大悲咒

378

陳峻峰

大悲咒

308

陳錦美

大悲咒

1

程誌廷

大悲咒

172

舒有军

大悲咒

3207

雅慧

大悲咒

3

黃昭棠

大悲咒

14

楊豐銘

大悲咒

9426

葉執東

大悲咒

1047

鄔承祐

大悲咒

1

廖蔚明

大悲咒

13241

劉盈君

大悲咒

1268

賴朋文

大悲咒

772

謝炎璋

大悲咒

210

鍾秋屏

大悲咒

1182

簡國城

大悲咒

67772

Leow Joe Chien

大悲咒心咒

21

徐世瑜

大悲咒心咒

151246

陳錦美

大悲咒心咒

7

劉盈君

大悲咒心咒

1690

劉盈君

大悲懺

9

于金铃

大輪金剛陀羅尼

6720

唐光宏

大輪金剛陀羅尼

430

黃銘宏

大輪金剛陀羅尼

2220

楊豐銘

大輪金剛陀羅尼

2394

葉執東

大輪金剛陀羅尼

1050

廖蔚明

大輪金剛陀羅尼

29446

賴琮禮

大輪金剛陀羅尼

231

澹性齋主

大禮拜

230

陳錦美

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼

3

黃銘宏

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼

400

唐光宏

不空寶珠咒

601

賴琮禮

不空寶珠咒

251

andy suen

六字大明咒

4536

Leow Joe Chien

六字大明咒

13257

邓波

六字大明咒

1

吳季勳

六字大明咒

96582

林正輝

六字大明咒

51194

林胜煌

六字大明咒

0

林淑瑜

六字大明咒

2004697

林紹華

六字大明咒

109200

施重任

六字大明咒

15220

洪丽婷

六字大明咒

1104

唐光宏

六字大明咒

12276

高芳威

六字大明咒

366916

張元鴻

六字大明咒

100

張桂珍

六字大明咒

2951923

張鴻微

六字大明咒

95000

張瓏璇

六字大明咒

216

莊瑞豹

六字大明咒

830

郭懿書

六字大明咒

167

陳琮元

六字大明咒

3250

陳錦美

六字大明咒

118

黃鈺傑

六字大明咒

1

黃銘宏

六字大明咒

500

楊庭

六字大明咒

648

楊豐銘

六字大明咒

32740

廖蔚明

六字大明咒

1287426

劉昆宗

六字大明咒

250

劉盈君

六字大明咒

7500

鍾秋屏

六字大明咒

314732

黃文良

孔雀明王咒

500

黃銘宏

孔雀明王咒

10100

康灵果

文殊八字真言

3650

陳錦美

文殊八字真言

7

吳宗原

文殊心咒

4000001

張益銘

文殊心咒

438136

陳錦美

文殊心咒

27

楊豐銘

文殊心咒

12312

鄭龍坤

文殊心咒

50

澹性齋主

文殊心咒

22000

陳峻峰

日光菩薩咒

152

陳錦美

日光菩薩咒

3

陳峻峰

月光菩薩咒

152

陳錦美

月光菩薩咒

1

陳錦美

四皈依

7

楊浚豐

四皈依

45000

廖蔚明

四皈依

303000

Cheung sze kiu

光明真言

95124

于金铃

光明真言

3990

法平

光明真言

2462

彭敬生

光明真言

10

黃文良

光明真言

3000

黃銘宏

光明真言

250

楊豐銘

光明真言

12180

廖蔚明

光明真言

1708

賴琮禮

光明真言

864

廖蔚明

地藏占察善惡業報經行法

20

g

地藏菩薩滅定業真言

108

Leow Joe Chien

地藏菩薩滅定業真言

10

王世宏

地藏菩薩滅定業真言

9500

林安妮

地藏菩薩滅定業真言

6880

唐光宏

地藏菩薩滅定業真言

7185

莊瑞豹

地藏菩薩滅定業真言

33

陳錦美

地藏菩薩滅定業真言

7

雅慧

地藏菩薩滅定業真言

48000

黃昭棠

地藏菩薩滅定業真言

10216

楊豐銘

地藏菩薩滅定業真言

33681

廖蔚明

地藏菩薩滅定業真言

1708

劉昆宗

地藏菩薩滅定業真言

800

劉盈君

地藏菩薩滅定業真言

959

譚卓權

地藏菩薩滅定業真言

111280

關凱文

地藏菩薩滅定業真言

300419

正葆

地藏經

129

刘楠楠

地藏經

154

李偉智

地藏經

4

沈銘

地藏經

143

林月霞

地藏經

265

林安妮

地藏經

10

林紹華

地藏經

2

姚永晴

地藏經

32

姿宏

地藏經

7

洪丽婷

地藏經

1

唐德年

地藏經

10

栓財

地藏經

132

翁麗華

地藏經

26

張席誠

地藏經

350

梁植維

地藏經

17

陳錦美

地藏經

2

曾賢德

地藏經

10

程誌廷

地藏經

20

雅慧

地藏經

1

黃昭棠

地藏經

21

黃凱彥

地藏經

6

黃鈺婷

地藏經

5

廖蔚明

地藏經

81

劉盈君

地藏經

137

蔡宜蓁

地藏經

8

關凱文

地藏經

3

鲁凌寒

地藏經

24

高宜政

如意輪陀羅尼

21

關凱文

如意輪陀羅尼

108

谢林轩

如意輪陀羅尼

278502

Leow Joe Chien

百字明心咒

17

陳錦美

百字明心咒

7

黃銘宏

百字明心咒

1100

廖蔚明

百字明心咒

642190

谢林轩

百字明心咒

32849

Cheung sze kiu

行願品偈誦

2

孔德琛

行願品偈誦

3

唐光宏

行願品偈誦

30

Leow Joe Chien

佛菩薩聖號

10

孔德琛

佛菩薩聖號

9200

正葆

佛菩薩聖號

4751290

宋家慶

佛菩薩聖號

27334

宋智强

佛菩薩聖號

10800

林正輝

佛菩薩聖號

192684

林安妮

佛菩薩聖號

371520

林紹華

佛菩薩聖號

11500

姚永晴

佛菩薩聖號

3024

姿宏

佛菩薩聖號

16884

施重任

佛菩薩聖號

2935776

洪丽婷

佛菩薩聖號

12135

洪若芸

佛菩薩聖號

110000

唐光宏

佛菩薩聖號

9158

栓財

佛菩薩聖號

8850

海嘉

佛菩薩聖號

814

翁靖宸

佛菩薩聖號

600

高宜政

佛菩薩聖號

19350

高芳威

佛菩薩聖號

107716

張又璇

佛菩薩聖號

76213

張建財

佛菩薩聖號

1

張桂珍

佛菩薩聖號

3643920

張益銘

佛菩薩聖號

561639

張瑞仁

佛菩薩聖號

9524870

張鴻微

佛菩薩聖號

110280

張瓏璇

佛菩薩聖號

710

梁植維

佛菩薩聖號

63012

莊瑞豹

佛菩薩聖號

669614

許妙沂

佛菩薩聖號

855960

郭懿書

佛菩薩聖號

1117

陳建文

佛菩薩聖號

61000

陳建良

佛菩薩聖號

265002

陳柏康

佛菩薩聖號

324

陳峻峰

佛菩薩聖號

16996

陳琮元

佛菩薩聖號

6544

陳錦美

佛菩薩聖號

547

曾綺雯(歸依法名:曾道慈)

佛菩薩聖號

1186000

程誌廷

佛菩薩聖號

108501

雅慧

佛菩薩聖號

53108

黃芃欣

佛菩薩聖號

16950

黃昭棠

佛菩薩聖號

10216

黃睦淇

佛菩薩聖號

132110

黃鈺婷

佛菩薩聖號

1162310

廖蔚明

佛菩薩聖號

3986985

劉怡娟

佛菩薩聖號

3000000

劉盈君

佛菩薩聖號

19840

蔡文治

佛菩薩聖號

173000

鄭龍坤

佛菩薩聖號

10

澹性齋主

佛菩薩聖號

6100

賴琮禮

佛菩薩聖號

19468

謝炎璋

佛菩薩聖號

4500208

鍾秋屏

佛菩薩聖號

561910

關凱文

佛菩薩聖號

1216

蘇湘喻

佛菩薩聖號

1391700

杨光

佛菩薩聖號

12020

陈文明

佛菩薩聖號

81080

莊瑞豹

佛說療痔病經

22

廖佩玲

佛說療痔病經

2

劉昆宗

佛說療痔病經

26

沈銘

作明佛母心咒

426918

林紹華

作明佛母心咒

1700

唐光宏

作明佛母心咒

2515

陳錦美

作明佛母心咒

7

黃欣元

作明佛母心咒

7797

楊浚豐

作明佛母心咒

1096600

chua

往生咒

300

lts

往生咒

300

王春元

往生咒

72

王麗貴

往生咒

6093

刘冬彬

往生咒

11184

林正輝

往生咒

4228

林紹華

往生咒

34500

施重任

往生咒

6

洪隆侯

往生咒

8085

莊瑞豹

往生咒

7086

郭懿書

往生咒

12

陳峻峰

往生咒

147

陳錦美

往生咒

3

雅慧

往生咒

6

黃昭棠

往生咒

70

黃柏仁

往生咒

100

黃鈺婷

往生咒

266

楊豐銘

往生咒

2506

廖蔚明

往生咒

231947

劉盈君

往生咒

411

盧映璇

往生咒

300

謝炎璋

往生咒

3024

鍾秋屏

往生咒

11969

王鴻鈞

放生()

5

洪丽婷

放生()

53

唐光宏

放生()

174

高宜政

放生()

12

康灵果

放生()

3672

陳錦美

放生()

1

黃柏仁

放生()

2

黃銘宏

放生()

8

楊浚豐

放生()

1

劉盈君

放生()

28

唐光宏

法華經經題

2126

车连贵

金剛經

5

林正輝

金剛經

7

林明傑

金剛經

30

林紹華

金剛經

121

查世芳

金剛經

3

乘璦

金剛經

1

唐光宏

金剛經

5

翁小慧

金剛經

553

張桂珍

金剛經

18

曹锋

金剛經

1041

梁植維

金剛經

136

陳峻峰

金剛經

2

陳錦美

金剛經

1

舒有军

金剛經

153

黃柏仁

金剛經

21

暉曜清蓮

金剛經

129

劉昆宗

金剛經

34

王鐘陞

金剛薩埵百字明

1150

吳季勳

金剛薩埵百字明

1676

李孟麗

金剛薩埵百字明

4200

洪隆侯

金剛薩埵百字明

5390

唐光宏

金剛薩埵百字明

307

許妙沂

金剛薩埵百字明

45

陳錦美

金剛薩埵百字明

3

黃銘宏

金剛薩埵百字明

2050

澹性齋主

金剛薩埵百字明

100

谢林轩

金剛薩埵百字明

74

陳錦美

阿彌陀佛心咒

7

黃銘宏

阿彌陀佛心咒

500

廖蔚明

阿彌陀佛心咒

3001340

澹性齋主

阿彌陀佛心咒

23300

于金铃

阿彌陀經

185

正葆

阿彌陀經

599

林正輝

阿彌陀經

3

林紹華

阿彌陀經

120

姚永晴

阿彌陀經

1

施玉凤

阿彌陀經

20

張鴻微

阿彌陀經

3

梁植維

阿彌陀經

72

莊瑞豹

阿彌陀經

112

陳建良

阿彌陀經

105

陳峻峰

阿彌陀經

4

陳錦美

阿彌陀經

1

黃芃欣

阿彌陀經

3

黃凱彥

阿彌陀經

21

黃睦淇

阿彌陀經

6

黃鈺婷

阿彌陀經

54

葉執東

阿彌陀經

5

廖蔚明

阿彌陀經

3001

蔡宜蓁

阿彌陀經

2

謝炎璋

阿彌陀經

52

鍾秋屏

阿彌陀經

435

釋大寬

阿彌陀經

380

陳錦美

雨寶陀羅尼經

1

黃銘宏

雨寶陀羅尼經

2100

正葆

拜佛

0

李偉智

拜佛

3250

栓財

拜佛

750

海嘉

拜佛

8

莊瑞豹

拜佛

762

陳珊珊

拜佛

189

陳錦美

拜佛

1833

舒有军

拜佛

18300

黃芃欣

拜佛

80

黃凱彥

拜佛

50

黃睦淇

拜佛

100

黃鈺婷

拜佛

7313

劉盈君

拜佛

5483

鍾秋屏

拜佛

56457

唐光宏

拜塔

55

陳錦美

拜塔

1

孔德琛

施食

2

呂禎義

施食

917

宋智强

施食

586

沈銘

施食

384

法平

施食

369

施柏朱

施食

3

范秀丹

施食

524

唐光宏

施食

10

張益銘

施食

32

莊瑞豹

施食

823

彭純珍

施食

188

舒有军

施食

17

黃文良

施食

3

黃銘宏

施食

81

葉執東

施食

67

廖蔚明

施食

633

釋大寬

施食

380

杨光

施食

372

谢林轩

施食

2260

鲁凌寒

施食

395

tan

般若心經

2

王世宏

般若心經

2

林正輝

般若心經

85

林安妮

般若心經

1080

林紹華

般若心經

90

姚永晴

般若心經

93

洪丽婷

般若心經

45

唐光宏

般若心經

501

翁麗華

般若心經

119

高宜政

般若心經

286

高芳威

般若心經

1025

張中一

般若心經

7

張桂珍

般若心經

241

張鴻微

般若心經

20

梁植維

般若心經

142

莊瑞豹

般若心經

1572

陳峻峰

般若心經

2

陳錦美

般若心經

1

黃芃欣

般若心經

5

黃凱彥

般若心經

1

黃睦淇

般若心經

4

黃銘宏

般若心經

1999

葉執東

般若心經

35

廖蔚明

般若心經

319

蔡宜蓁

般若心經

2

謝炎璋

般若心經

163

鍾秋屏

般若心經

1279

吳季勳

尊勝咒

12937

李建德

尊勝咒

3218

唐光宏

尊勝咒

34

刘芳辰

普門品

2

吳艷秋

普門品

265

李偉智

普門品

1

林正輝

普門品

3

洪隆侯

普門品

7

乘璦

普門品

10

張景閔

普門品

3

梁植維

普門品

26

莊瑞豹

普門品

5

許妙沂

普門品

221

陳錦美

普門品

1

雅慧

普門品

1

暉曜清蓮

普門品

3

葉執東

普門品

5

關凱文

普門品

3

杨光

普門品

2221

Cheung sze kiu

普賢行願品

3

孔德琛

普賢行願品

1

刘楠楠

普賢行願品

1

張馨文

普賢行願品

61

郭懿書

普賢行願品

0

謝炎璋

普賢行願品

3

黃凱彥

無量壽經

5

黃鈺婷

無量壽經

54

廖蔚明

無量壽經

85

劉鳳珠

無量壽經

377

澹性齋主

無量壽經

5

曹锋

華嚴經()

10

andy suen

楞嚴咒心

42

王麗貴

楞嚴咒心

6093

林紹華

楞嚴咒心

960

法平

楞嚴咒心

2038

姿宏

楞嚴咒心

4245

施重任

楞嚴咒心

20120

乘璦

楞嚴咒心

1080

唐光宏

楞嚴咒心

2663

高桂荣

楞嚴咒心

26154

郭懿書

楞嚴咒心

985

陳建文

楞嚴咒心

3240

陳柏康

楞嚴咒心

600

陳珊珊

楞嚴咒心

324

陳峻峰

楞嚴咒心

1512

陳錦美

楞嚴咒心

7

曾綺雯(歸依法名:曾道慈)

楞嚴咒心

6804

黃銘宏

楞嚴咒心

2100

楊豐銘

楞嚴咒心

7539

劉易導

楞嚴咒心

5100

謝炎璋

楞嚴咒心

5147

杨光

楞嚴咒心

123

牛保利

楞嚴咒全咒

2018

车连贵

楞嚴咒全咒

50

宋智强

楞嚴咒全咒

60

李偉智

楞嚴咒全咒

6

姚永晴

楞嚴咒全咒

15

乘璦

楞嚴咒全咒

30

唐光宏

楞嚴咒全咒

7

彧 玮

楞嚴咒全咒

1515

栓財

楞嚴咒全咒

105

高桂荣

楞嚴咒全咒

20985

張中一

楞嚴咒全咒

7

張馨文

楞嚴咒全咒

195

曹锋

楞嚴咒全咒

419

梁植維

楞嚴咒全咒

216

郭懿書

楞嚴咒全咒

274

程誌廷

楞嚴咒全咒

166

簡國城

楞嚴咒全咒

7916

杨光

楞嚴咒全咒

52

乘璦

楞嚴經()

1

曹锋

楞嚴經()

1

杨光

楞嚴經()

3

宋智强

準提心咒

10800

李池宗展

準提心咒

2910600

法平

準提心咒

31160

唐光宏

準提心咒

10281

徐永亮

準提心咒

23000

張席誠

準提心咒

755200

郭懿書

準提心咒

305

陳錦美

準提心咒

3930

彭昱婷

準提心咒

1000

彭純珍

準提心咒

563000

曾綺雯

準提心咒

910000

楊豐銘

準提心咒

0

趙振宏

準提心咒

19000

劉盈君

準提心咒

13440

陈文明

準提心咒

500000

鲁凌寒

準提心咒

720000

唐光宏

準提佛母焚修悉地寶懺

4

張鴻微

準提佛母焚修悉地寶懺

3

澹性齋主

準提佛母焚修悉地寶懺

1

Kok Wei Chiek 郭威質

準提咒

150426

Leow Joe Chien

準提咒

10

余昆宏

準提咒

4401

宋智强

準提咒

3000

林正輝

準提咒

32974

法平

準提咒

2000

施柏朱

準提咒

2052

唐德年

準提咒

41502

張曄

準提咒

219

張鴻微

準提咒

80000

梁植維

準提咒

348

梁騏騉

準提咒

100

莊瑞豹

準提咒

393

陳錦美

準提咒

7

陳頴真

準提咒

1868

雅慧

準提咒

16000

黃文良

準提咒

300

暉曜清蓮

準提咒

2683

楊豐銘

準提咒

62202

廖蔚明

準提咒

172174

劉盈君

準提咒

2202

澹性齋主

準提咒

1100

賴朋文

準提咒

25937

吳季勳

煙供

83

呂禎義

煙供

848

法平

煙供

512

范秀丹

煙供

552

唐光宏

煙供

180

莊瑞豹

煙供

219

黃銘宏

煙供

88

廖蔚明

煙供

514

Leow Joe Chien

綠度母心咒

10

林紹華

綠度母心咒

500

洪丽婷

綠度母心咒

1000

唐光宏

綠度母心咒

2515

莊瑞豹

綠度母心咒

10

陳錦美

綠度母心咒

7

雅慧

綠度母心咒

48500

Leow Joe Chien

蓮花生大士心咒

45

王鴻鈞

蓮花生大士心咒

100000

唐光宏

蓮花生大士心咒

7654

張鴻微

蓮花生大士心咒

50000

許家維

蓮花生大士心咒

108

陳錦美

蓮花生大士心咒

7

雅慧

蓮花生大士心咒

108

黃銘宏

蓮花生大士心咒

1000

楊浚豐

蓮花生大士心咒

1

牛保利

彌陀大咒

16938

车连贵

彌陀大咒

300

吳季勳

彌陀大咒

610

林瑩珠

彌陀大咒

51800

唐光宏

彌陀大咒

12727

陳建良

彌陀大咒

50000

黃銘宏

彌陀大咒

3350

劉易導

彌陀大咒

3850

釋大寬

彌陀大咒

5000

陳祝明

穢跡金剛咒

3290

黃銘宏

穢跡金剛咒

2650

蘇湘喻

穢跡金剛咒

300600

唐光宏

簡易準提火供

2

彭純珍

簡易準提火供

12

黃銘宏

簡易準提火供

10

Leow Joe Chien

藥師咒

10

王鐘陞

藥師咒

216

林正輝

藥師咒

864

林紹華

藥師咒

730

林瑩珠

藥師咒

7300

柯智恩

藥師咒

10

洪隆侯

藥師咒

12096

唐光宏

藥師咒

590

海嘉

藥師咒

108

張鴻微

藥師咒

64

陳建文

藥師咒

6124

陳柏康

藥師咒

840

陳峻峰

藥師咒

21

陳錦美

藥師咒

3

曾綺雯

藥師咒

37152

游聰彥

藥師咒

30

黃昭棠

藥師咒

148

黃銘宏

藥師咒

50

劉盈君

藥師咒

23043

謝炎璋

藥師咒

4458

蘇湘喻

藥師咒

1630

谭轶文

藥師咒

1

范秀丹

藥師煙供

527

唐光宏

藥師煙供

142

黃文良

藥師煙供

4

黃銘宏

藥師煙供

5

吳艷秋

藥師經

62

李圓音

藥師經

8

林月霞

藥師經

295

林正輝

藥師經

8

林紹華

藥師經

8

陳建文

藥師經

61

陳柏康

藥師經

7

陳錦美

藥師經

1

曾綺雯

藥師經

480

黃昭棠

藥師經

25

劉盈君

藥師經

8

陳錦美

寶樓閣心真言

7

黃文良

寶樓閣心真言

3000

黃銘宏

寶樓閣心真言

100

廖蔚明

寶樓閣心真言

1771

劉易導

寶樓閣心真言

51000

陳錦美

寶樓閣隨心真言

7

黃銘宏

寶樓閣隨心真言

750

廖蔚明

寶樓閣隨心真言

1708

王春元

寶篋印陀羅尼

3

吳季勳

寶篋印陀羅尼

494

林紹華

寶篋印陀羅尼

216

林瑩珠

寶篋印陀羅尼

13545

施綠珍

寶篋印陀羅尼

2980

唐光宏

寶篋印陀羅尼

66

陳建文

寶篋印陀羅尼

14

葉執東

寶篋印陀羅尼

2494

雅慧

護諸童子陀羅尼經

1

黃鈺婷

護諸童子陀羅尼經

4

莊瑞豹

觀音靈感真言

3252

陳錦美

觀音靈感真言

3

 

佛教2012年度的華嚴聖因線上共修精進壇圓滿結壇,華嚴聖因精舍將於219日 至 223日,特別啟建一場殊勝的「梁皇寶懺暨甘露施食大法會」, 圓滿共修次數的佛子是法會的大功德主,都有特別設立「消災祈福祿位」以及「超薦冤親債主的往生蓮位」大牌位。

 

而所有參加「華嚴聖因精進壇」的共修會員都是法會的功德主,「梁皇寶懺暨甘露施食大法會」所有功德及「華嚴聖因精進壇」2012年度共修會員所有修持功德,將於法會圓滿日一併回向,所有參加「華嚴聖因精進壇」之共修會員及累世冤親債主,以及法界一切有情眾生。

 

祈願 業障消除、福慧增長、身心健康、適悅歡喜、皈依佛法僧三寶、發大菩提心、相好莊嚴、身心柔軟、身口意三業清淨、戒體清淨、深入經藏、智慧如海、語如鐘聲、辯才無礙、廣度群迷、同登彼岸、三昧總持、明心見性、盡此一報身決定往生極樂淨土、上品上生、早日成佛。

 

願以此功德 莊嚴佛淨土

上報四重恩 下濟三途苦

若有見聞者 悉發菩提心

盡此一報身 同生極樂國

 

也在此邀請十方佛子,繼續參加2013年度的「華嚴聖因精進壇」精進共修!

 

參加方式請看:

http://www.muni-buddha.com.tw/p3-login.asp

 

廣邀十方善士 勤耕心地福田

 

佛教經典功德會。牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 邀請

 

 

 

   

摩尼網路世界。佛教經典功德會 Muni-Buddha Net

 

 摩尼 摩尼 熱門購物拍賣

 

Like